UNOHTUIKO KIRJAUTUMISTIEDOT?

LUO ASIAKASTILI

Twitteristä saat uutiset nopeimmin

Ehdot ja vastuuvapaus

Toimitusehdot

 

Nordic-Katiskan (katiska.info ja katiska.pro) koulutuksia ja muuta myytävää sähköistä materiaalia koskevat sopimusehdot:

Palvelun erityisehdot

10.2.2018 (lisätty oikeudenkäyntipaikka sekä tarkennettu yrityskauppojen ehtoja)
10.4.2019 (tarkennettu yritysten asemaa, laskutusehtoja sekä muutettu sumppu.pro muotoon katiska.pro)

1. Yleistä
Nordic-Katiskan katiska.info -sivustolla ylläpitämä (e-tuotteiden kauppa sekä katiska.pro sivustolla toimivat koulutukset) ja myytävät koulutus- ja luentopalvelut (jäljempänä Katiska) on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille Suomessa. Osa erikseen mainituista tuotteista on suunnattu yrityksille.

Näitä erityisehtoja sovelletaan Nordic-Katiskan (jäljempänä Katiska) kuluttaja-asiakkaille toimittamaan sivustoon. Näissä ehdoissa tarkoitetaan kuluttaja-asiakkaalla luonnollista henkilöä (jäljempänä Asiakas), joka hankkii Katiskasta materiaalia tai palveluja yksityistä käyttöä varten. Niiltä osin kuin näissä erityisehdoissa ei ole toisin sovittu sovelletaan yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.

Yritysasiakkaiden (jäljempänä Yritys) suhteen sovelletaan samoja ehtoja siltä osin, kuin ne soveltuvat Yrityksille ilman kuluttajien kuluttajansuojaa tai jos muuta ei ole mainittu.

2. Sopimuksen syntyminen
Sopimus Katiskan ja Asiakkaan välillä tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Katiskaan, tilannut oikeudet sähköisiin materiaaleihin (koulutukset tai e-kirjat) tai ostanut Katiskan kautta tuotteen.

Asiakkaan ostaessa Katiskan kautta sisältöjä, ei asiakkaalla ole peruutus- tai palautusoikeutta sisällöille, kuten yksittäisille e-kirjoille tai koiulutuksille, koska sisällöt ovat digitaalisia tiedostoja ja niiden käyttöoikeus alkaa heti, sekä koska sähköiset tuotteet luokitellaan Suomessa palveluiksi.

3. Katiska
Katiskassa Asiakas voi erikseen ostaa kulloinkin tarjolla olevia tuotteita, kuten sisältöjä.

3.1 Rekisteröityminen
Asiakkaan rekisteröityessä Katiskaan, peruspalveluun sisältyvät palvelujen käyttöoikeus ja Katiskan käyttöön tarvittavat tunnukset. Rekisteröityminen on ilmaista sivustolle store.katiska.info, eikä edellytä ostamista. Pääsääntöisesti yrityspalveluja tarjoava katiska.pro ei ole sisällöltään vapaasti saatavilla ja rekisteröityminen tapahtuu sisällön oston mukana, kuitenkin erikseen veloittamatta.

3.2 Sisällöt
Katiskan kautta Asiakas voi ostaa, ladata tai lukea ostetusta palvelusta riippuen yksittäisiä sähköisiä kirjoja, äänikirjoja ja muuta aineistoa Katiskassa olevan valikoiman mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää Katiskasta ostamaansa sisältöä yksityisessä käytössä tekijänoikeuslain mukaisesti.

Yrityksillä on oikeus käyttää saamaansa materiaali yritystoiminnassaan, jos sisällössä ei ole erikseen muuta määrätty.

Kun sisällöt on toimitettu Asiakkaalle, vastaa Asiakas sisältöjen säilyttämisestä. Katiskaan rekisteröityneellä asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus ladata hankkimansa sisältö uudelleen Katiskasta joko veloituksetta tarjotun palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse Katiskaan, jolloin hänelle toimitetaan sähköinen latausmahdollisuus. Jos tuotteessa on rajoitettu käyttöoikeus, niin se on mainittu erikseen tuotteen kuvauksessa.

3.3. Koulutuspalvelut
Asiakas voi rekisteröityä palveluun saadakseen lukuoikeuden maksulliseen sisältöön (koulutukset ja luennot). Asiakkaalla on oikeus lukea palvelun voimassaoloaikana kaikkea rekisteröitymisen oikeuttavaa sisältöä. Asiakas ei saa kopioida tai jakaa sisältö kolmansille osapuolille.

Maksettuaan palvelusta asiakkaalle toimitetaan sähköpostitse ohjeet miten ottaa palvelu käyttöön.

Jos koulutus tai muu palvelu ostetaan etukäteen ja on ilmoitettu alkamispäivämäärä, niin koulutus tai muu palvelu on saatavilla kello 12.00 ilmoitettuna päivänä. Katiska varaa oikeuden muuttaa alkamispäivää ja -aikaa kohtuullisissa rajoissa teknisten tai vastaavien ongelmien kohdalla.

3.3. Muut tuotteet ja palvelut
Palvelun kautta Asiakas voi ostaa myös muita tuotteita ja palveluita Katiskassa olevan valikoiman mukaisesti.

4. Palvelun maksut
Palveluun rekisteröityminen on ilmaista. Katiskasta Asiakas voi ostaa tuotteita, joista veloitetaan erikseen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnat ovat arvonlisäverollisia. Yritysmyynnissä hinnat voidaan kuitenkin esittää ilman arvonlisäveroa. Katiska pidättää oikeuden muuttaa hintoja tai tarjouksia ilman ennakkoilmoitusta.

Asiakkaan käyttäessä Katiskaa erilaisilla laitteilla, asiakkaalle voi tulla lisäksi erilaisia datasiirto yms. maksuja asiakkaan liittymä- ja muiden sopimusten mukaisesti. Näistä maksuista vastaa Asiakas.

5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Asiakkaalla on oikeus käyttää Katiskaa ja siihen liittyviä ohjelmistoja ja sisältöjä näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että hän ei Katiskaa käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Katiskan, sisällöntuottajien eikä kolmansien osapuolten oikeuksia. Asiakas vastaa kaikista Katiskaan kuulumattomista hänelle Katiskan käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Katiskan käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun laitteensa suojauksesta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuomiensa viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen Katiskalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Asiakas vastaa Katiskaan jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, kuvista, musiikista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän-, tavaramerkki-, patentti- ja muista immateriaalioikeuksista, näiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seuraamuksista ja vaateista.

Jos Katiskaa käytetään asiakkaan tieten lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa Katiskaa tai sen good will’iä, Asiakas vastaa Katiskalle aiheutuneesta vahingosta.

5.1. Palvelun käyttöoikeuden keskytys tai menetys
Jos Asiakas rikkoo velvollisuuksia kohtaan, voidaan hänen käyttöoikeutensa materiaaleihin peruuttaa määräajaksi tai kokonaan Katiskan harkinnan mukaan. Peruutus voi tulla voimaan välittömästi ja Katiska ilmoittaa syyn asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Asiakas voi esittää oman näkemyksen, jonka jälkeen Katiska harkitsee peruutusta uudelleen. Asikkaalle ei synny oikeutta korvauksiin, alennuksiin tai hinnanpalautuksiin peruutuksen vuoksi. Jos peruutus on tehty aiheetta, asiakkaan käyttöoikeutta jatketaan peruutusta vastaavalla ajanjaksolla.

6. Katiskan oikeudet ja velvollisuudet
Katiskalla on oikeus tuottaa sivustoa parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Katiskan sisältöä ja tuotteita tai poistaa osia niistä ilmoituksetta. Katiska ei sitoudu toimittamaan materiaalia sidotulla aikataululla tai määrillä, ellei erikseen tehdyt sopimukset, kuten tuotteen julkaisupäivämäärä, muuta määrää. Katiskan vastuu ei kuitenkaan ulotu korvausvastuuseen aikataulujen tai määrien muuttuessa,

Katiskan vastuu ei ulotu koskaan kolmannen osapuolen toimintaan tai kolmannen osapuolen tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toimintaan sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin Katiskan toimivuuteen.

Katiska ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Katiskaan. Katiska ei vastaa sivuston yhteydessä olevien tai sivuston kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Katiskalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää sellainen Katiskan käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, joka rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä ja näitä sopimusehtoja.

Katiskalla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttämää käyttäjätunnusta ja salasanaa, mikäli ne aiheuttavat riitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Katiskan tietojärjestelmissä. Katiska ilmoittaa muutoksista asiakkaalle.

Katiska vastaa ainoastaan tuottamuksellaan asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Katiska ei missään tilanteessa vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, maksuttomista julkaisuista, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista tai vähäisistä vioista tai puutteista.

Katiska ei vastaa mistään vahingoista tai seurauksista, jotka koskevat materiaalien käyttöä tai niistä saatavien tietojen hyödyntämistä. Katiska, eivätkä materiaalien tekijät, eivät vastaa materiaaleissa annettujen tietojen, tulkintojen, käytäntöjen tai muiden neuvojen oikeellisuudesta tai toimivuudesta. Mikään Katiskan materiaali ei korvaa eläinlääkinnän ammattilaisten tekemiä diagnooseja ja hoitoja.

Kaikki edellä mainittu koskee myös yrityksiä.

7. Immateriaalioikeudet ja suojaukset
Katiskaan, siihen liittyvien ohjelmistojen, tuotteiden ja sisältöjen tekijänoikeudet samoin kuin muut immateriaalioikeudet kuuluvat Katiskalle ja/tai kolmansille osapuolille. Tuotteiden ostaminen ei siirrä tekijänoikeuksia tai julkaisuoikeuksia asiakkaalle, ellei toisin ole sovittu.

Katiskan välittämä katiska.info ja sen sisällöt on tarkoitettu asiakkaan yksityiseen käyttöön eikä niitä saa kokonaan tai osittainkaan esittää julkisesti, käyttää ansiotoimintaan tai jakaa kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, jälleenlähettää, esittää tai käyttää sisältöä kuin sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Palvelun sisältämien ohjelmistojen ja käyttöliittyminen jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty, jos sitä ei ole erikseen sallittu.

Mikäli yrityksille suunnatun katiska.pro -sivuston materiaalia on sallittua käyttää asiakkaan liiketoiminnassa, niin se on erikseen mainittu tuotteen kuvauksessa tai muussa vastaavassa yhteydessä

Katiska ei vastaa Asiakkaan Katiskan kautta hankkimista sisällöistä, kuten kirjoista, lehdistä tai muusta aineistosta. Vastuu sisällöistä on sisältöjen oikeuksienomistajilla ja muun tuotevastuu tuotteen myyjällä.

Tekijänoikeuksien suojaamiseen ja sisällön merkitsemiseen saatetaan käyttää teknistä suojausta, jonka toimivuudesta vastaa teknisen suojauksen tarjoaja. Asiakkaalla ei ole oikeutta poistaa suojauksia sisällöistä. Suojauksen tarkoituksena on estää sisällön laiton käyttö ja kopiointi. Suojauksen poistaminen ja sen mahdollistama sisällön luvaton käyttö johtaa lain mukaiseen rikosvastuuseen. Asiakas ymmärtää, että suojauksen avulla sisältö on mahdollista yksilöidä ja yhdistää asiakkaaseen. Suojauksella on mahdollista rajoittaa sisällön toimivuutta ja kopiointia väärinkäytöstilanteissa. Katiska ei vastaa Katiskan käyttämiseen liittyvistä ohjelmistoista eikä sisällön suojaukseen liittyvistä kolmannen osapuolen yksipuolisesti tekemistä muutoksista.

8. Asiakkaan vastuu palveluun kuuluvista tunnuksista
Rekisteröityessään Katiskaan Asiakas saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakkaan vastuu Katiskaan kuuluvista tunnuksista ja salasanoista alkaa niiden vastaanottamisen yhteydessä. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Asiakkaan on ilmoitettava Katiskalle välittömästi, mikäli Katiskaan liittyvä tunnus, liittymä tai salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun.

Kaikki edellä mainittu koskee myös Yrityksiä, mutta yritykset voivat sitoa käyttäjätunnuksen Katiskan normaalin käytön suhteen työntekijän tehtäviin ilman erillistä ilmoitusta. Jokainen tuote, e-kirja, koulutus tai vastaava on sallittu ainoastaan sille erikseen nimetylle henkilölle, jos muuta ei ole määrätty.

9. Sopimuksen kesto ja sen päättyminen
Sopimuksen kesto sovitaan sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Mikäli sopimus on määräaikainen, Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään määräaikaisen sopimuskauden lopussa ilmoittamalla siitä Katiskalle viimeistään 30 päivää ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisin 14 päivän irtisanomisajoin, kulloinkin voimassa olevan Katiskan hinnaston mukaisin maksuin. Määräaikaiset sopimukset päättyvät sovitun ajan jälkeen ilman erillistä irtisanomista kummaltakaan osapuolelta.

Jos asiakkaalle tulee sopimuksen teon jälkeen niin kutsuttu sosiaalinen suorituseste täyttää sopimuksen velvoitteita, voi Asiakas vaatia määräaikaisen sopimuksen purkamista. Asiakkaan on tehtävä kohtuullisen ajan kulussa suoritusesteen syntymisestä kirjallinen pyyntö sopimuksen purkamisesta ja esitettävä todisteet esteestä. Jos sopimus päättyy kesken sopimuskauden sosiaalisen suoritusesteen vuoksi, Asiakas vapautuu kuukausimaksujen maksamisesta sopimuksen päättymisen jälkeen. Kertasuoritteisia maksuja ei palauteta jälkikäteen.

10. Tietosuoja
Katiska rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Katiska voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää Katiskan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Katiskan ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen Asiakastietojen perusteella Katiskaan liittyvien www-sivujen tai muiden Katiskan viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakkaan ja Katiskan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Katiska voi kerätä asiakkaan henkilötunnuksen sekä yhdistää Asiakastiedot ja sisällöissä olevat tunnistetiedot sekä säilyttää näitä tietoja.

Lue tarkemmin tietosuojasta tietosuojaselosteesta.

10.1. Evästeiden käyttö
Palvelun sisällön käytön helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja seuraamiseksi Asiakkaan tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Katiskaa käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Katiskaan, milloin ja mitä www-sivujamme Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää, mikä on Asiakkaan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Asiakaan tietokoneen IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta Asiakkaan lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Evästeet eivät vahingoita Asiakkaan tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tarkoituksena on auttaa analysoitaessa Katiskaa mahdollisten parannuskohteiden havaitsemiseksi ja kehitettäessä Katiskaa entistä paremmaksi. Lisäksi Katiskan tuottaja sekä yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Katiskan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Palvelun tuottaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös Asiakkaan kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Asiakas hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa tai kokonaan poistaa Katiskan toiminnallisuuksia.

Palvelua ei voi käyttää täysimittaisesti, esim. ostaminen ei välttämättä onnistu, mikäli Asiakas on estänyt selaimellaan evästeiden käytön.

11. Muut ehdot
Asiakkaan velvollisuus on seurata sopimusehtoja. Sopimusehtojen alkuun on merkitty viimeinen muutospäiväys sekä yhteenveto tärkeimmistä muutoksista, jotta Asiakkaan on helpompi seurata mahdollisia muutoksia. Suuremmista muutoksista ilmoitetaan erikseen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11.1. Yritysasiakkaiden lisäehdot
Katiska ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Katiskan korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Katiska ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Katiska ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Katiskan sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Katiskan sopimusehtojen kanssa.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Nordic-Katiskaa vastaan joko Nordic-Katiskan kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Nordic-Katiskan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Yritysten väliset riita-asiat käsitellään Nordic-Katiskan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Nordic-Katiska

Y-tunnus 2421917-0 (alv.rek.)

store.katiska.info
www.katiska.pro

Maksaminen

Maksaminen tapahtuu Katiskan tarjoamilla maksutavoilla.

1. PayPal

Asiakas suorittaa maksun PayPal-palvelun kautta. Asiakas sitoutuu noudattamaan PayPal-palvelun ehtoja. Katiska ei vastaa PayPalin toimivuuteen liittyvistä seikoista kuten maksun välittymisestä, oikeasta veloituksesta jne. Katiska ei vastaa millään tavoilla PayPaliin liittyvistä ongelmista tai sellaisten aiheuttamista vahingoista. Katiska ei myöskään vastaa maksun välitykseen liittyviin ohjelmiin ja palveluihin liittyvistä ongelmista tai niiden aiheuttamista vahingoista.

2. Lasku

Asiakas suorittaa maksun saamansa laskun kautta. Asiakas sitoutuu noudattamaan käyttämänsä pankin tai muun maksulaitoksen ehtoja. Katiska ei vastaa näiden toimivuuteen liittyvistä seikoista kuten maksun välittymisestä, oikeasta veloituksesta jne. Katiska ei vastaa millään tavoilla maksulaitoksiin liittyvistä ongelmista tai sellaisten aiheuttamista vahingoista. Katiska ei myöskään vastaa maksun välitykseen liittyviin ohjelmiin ja palveluihin liittyvistä ongelmista tai niiden aiheuttamista vahingoista.

Silloin kun laskutus on ennakkosuoritusperusteinen, niin laskun maksamatta jättäminen ei aiheuta Asiakaalle seuraamuksia. Jälkikäteen tuotteesta tai palvelusta tehtävä laskutus on ulosottokelpoinen voimassaolevin lakien ja asetusten määräysten mukaisesti.

Laskumahdollisuutta ei tarjota automaattisesti kaikille.

3. Klarna

Asiakas maksaa käyttäen maksunvälittäjänä Klarna-palvelua. Maksuvaihtoehtoja saattaa olla useitakin, Kaikissa noudatetaan Klarnan toimitusehtoja.

4 Yrityslaskutus
Yritykselle voidaan sallia tai vaatia jälkilaskutus tai muu Asiakkailta poikkeava maksutapa. Katiska voi oman halunsa mukaan päättää myönnetäänkö yritykselle laskutus. Katiska voi koska tahansa halutessaan katkaista ilman erillistä syytä mahdollisuuden yrityslaskutukseen tai muuhun poikkeavaan maksutapaan.

Laskutuksessa käytetään Eezy-palvelua ja laskut lähetetään vain sähköisessä muodossa.

4.1 Maksuehdot
Yrityslaskuissa noudatetaan tämän ehdon päiväyksestä alkaen seuraavaa:

 • tilaus Katiskassa on sitova
 • maksuaika 7 päivää laskun päiväyksestä, ei tilauksen päiväyksestä
 • huomautusmaksu laskun eräpäivän ylityksistä: 25 €/huomautus. Huomautus voidaan lähettää tekstiviestitse, sähköpostitse tai postitse
 • yliaikakorko: 16 %
 • laskusta on tehtävä huomautukset ennen eräpäivää

Vastuuvapaus

Nämä verkkosivut ovat Nordic-Katiskan (“Katiska”) yksinomaisuutta. Katiska pyrkii ylläpitämään verkkosivujaan noudattaen erityistä huolellisuutta. Katiska ei kuitenkaan vastaa:

 • mistään kolmansien tahojen toimenpiteistä, jotka perustuvat verkkosivujen sisältämään suoraan tai välilliseen tietoon;
 • siitä, että sen verkkosivujen tiedot ovat ajantasaisia, virheettömiä tai täsmällisiä;
 • siitä, että sen verkkosivut ja niiltä mahdollisesti ladattava ohjelmisto on yhteensopiva käyttäjän tietokoneen kanssa;
 • siitä, ettei ohjelmistossa ole viruksia tai muita haittaohjelmia;
 • tiedoista, mielipiteistä, mielipahasta, tietojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai täsmällisyydestä tai mahdollisista  immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka ovat kolmansien ylläpitämillä verkkosivuilla, joihin sen verkkosivujen kautta on pääsy tai joihin sen verkkosivuilla viitataan.

Me Katiskassa vastaamme kuitenkin

 • onnistumisen tunteesta
 • ilosta ja
 • avusta

ja meitä saa vapaasti kehua joka paikassa aina kun meistä on ollut jotain hyötyä.

Katiskan verkkosivujen kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä esitettyyn tietoon tule nojautua päätöksenteon tai toimenpiteen perusteena.

Katiskan verkkosivuilla oleva informaatio ei osaksikaan korvaa lääketieteellistä neuvontaa, eikä terveydenhuollon ammattilaisille annettavaa tuoteinformaatiota:

Verkkosivujen käyttäjän tulee ehdottomasti kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä terveydenhuoltoon, ravitsemukseen tai vastaavaan liittyen, vaikka seikkaa olisikin käsitelty Katiskan verkkosivuilla.

Immateriaalioikeudet

Katiskan verkkosivujen tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet kaikkiin sivujen sisältämiin kuviin, tutkimustuloksiin, asiakirjoihin, tiedostoihin, teksteihin, apuvälineisiin ja sen sisältämään koodiin sekä verkkosivujen ulkoasuun kuuluvat yksin Katiskalle ja/tai sen kanssa sopimussuhteessa oleville tahoille ja/tai oikeuksien muille omistajille.

Katiskan verkkosivujen sisältöä saa kopioida ja tulostaa ainoastaan käyttäjän omaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta ilmaisevat merkinnät ja niihin sisältyvät vastuunrajoituslausekkeet säilytetään kaikissa kopioissa ja/tai tulosteissa. Oikeus ei kata uudelleenjulkaisua missään mediassa.

Siltä osin kuin Katiskan verkkosivujen kautta on pääsy kolmansien ylläpitämille ja omistamille verkkosivuille tai niihin viitataan, koskevat tämän kolmannen osapuolen sivustojen säännöt, ehdot ja lisenssit heidän sivujaan ja sisältöään.

Katiskan verkkosivujen sisällyttäminen muihin verkkosivustoihin linkittämällä on sallittua, mutta upottamista, kehysten käyttöä tai mitä tahansa vastaavaa tekniikkaa hyödyntäen liittää Katiskan sisältöä, varten tarvitaan kirjallinen lupa Katiskan ylläpidolta.

Kaikki verkkosivuilla viitatut tuotenimet ovat Katiskan omistamia tavaramerkkejä, ellei toisin ole mainittu.

Oikeus sivuston yksipuoliseen muuttamiseen

Katiskalla on oikeus muuttaa mitä tahansa sen verkkosivuilla olevaa informaatiota tai näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa välittömästi. Katiskalla ei ole minkäänlaista velvollisuutta verkkosivujensa pitämiseen ajantasaisena.

Yhteystiedot käyttöehtojen osalta

Käyttöehtoihin liittyvissä asioissa, verkkosivuihin liittyvissä asioissa tekniikan ja asioiden suhteen tai Katiskan verkkosivuilla mahdollisesti ilmenneiden virheiden osalta ota yhteyttä: katiska@katiska.info.

YLÖS